AFŞİN İLCE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

AFŞİN İLCE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
yazdır
paylaş
yorumlar
yorum ekle
 

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Eklenme Tarihi : 2014-06-02 - 18:43 - Bu haberi 1495 kişi okudu.


İhale Kayıt Numarası : 2014/59702

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
AFŞİN İLCE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


ÖĞRENCİ TAŞIMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası        : 2014/59702
1-İdarenin
a) Adresi          : EFSUS TURAN MAHALLESİ A. NAZIM KAYNAK CADDESİ NO:25              HÜKÜMET KONAĞI ZEMİN KAT 46500 AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ
b)Telefon ve faks numarası   : 3445114976-3445114048
c) Elektronik Posta Adresi     : afsin46@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı     : 84 YERLEŞİM BİRİMİNDEN TOPLAM 1762 ÖĞRENCİNİN
           44 GÜZERGAH HALİNDE 19 MERKEZ OKULA TAŞIMA İŞİ
           Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
           idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer       : TEKNİK ŞARTNAME EKİNDE BELİRTİLEN
           YERLEŞİM BİRİMLERİNDEN TAŞIMA MERKEZİ
           OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE
c) Süresi        : İşe başlama tarihinden itibaren 180(YÜZSEKSEN) gündür
3-İhalenin
:A) Yapılacağı yer        : AFŞİN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- HÜKÜMET KONAĞI
B) Tarihi ve Saati       : 03.07.2014 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5.İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2.Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
1- Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları 12 yaşından küçük (Onikiyaş dahil-2002 model ve üzeri) olduğuna ilişkin ruhsatın aslı veya aslını önceden idareye getirmek suretiyle idarece onaylanmış aslı gibidir onaylı sureti. İhale girmek isteyen gerçek kişilerin en az 1(bir) adet yolcu taşımaya haiz nitelikte araca sahip olması veya Noter den kiralama yapmak zorundadır. Birden fazla araç istenildiği yerlerde ise kendi mali olması veya kiralamama yolu ile istenilen tüm araçlar temin edilecektir. Sahip olunan veya kiralama yapılan araçların sözleşme tarihi itibariyle muayenelerinin geçmemiş olması gerekmektedir. Muayenesi geçen araçlar değerlendirme dışı bırakılacaktır. (İhale üzerinde kaldığı takdirde Sözleşmeden önce ibraz edilmesi zorunludur.)
2 -İhale üzerinde kaldığı takdirde, taşıma yapacak araçlarını “okul servis araçları hizmet yönetmeliğinin 4 cü maddesinde belirilen şartlara uygun hale getirecektir.( İşe başlamadan önce)
3-Sürücüye ait sabıka kaydı belgesi. (İçişleri Bakanlığı Okul Servis Araç Araçları Hizmet Yönetmeliğinin “Taşıma İşlerinde çalışanlar” ile ilgili 8. maddesinin (d) bendi gereğince Türk Ceza Kanununun Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak,,şartı aranacaktır. (İhale üzerinde kaldığı takdirde Sözleşmeden önce ibraz edilmesi zorunludur.)
Şoförler, son beş (5) yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak,
4-Okul servis aracını kullanacak sürücülerin, E sınıfı sürücü belgesi için en az 3 yıllık sürücü belgesine, B sınıfı sürücü belgesi için en az 5 yıllık sürücü belgesine sahip olduğuna ilişkin sürücü belgelerinin aslı veya aslını önceden idareye getirmek suretiyle idarece onaylanmış aslı gibidir onaylı sureti. Ehliyetlerin günü , ehliyet alış tarihi ile 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı okulların açılma tarihi olan Eylül 2014 esas alınarak hesaplanır. (İhale üzerinde kaldığı takdirde Sözleşmeden önce ibraz edilmesi zorunludur.)
5-Her araca ait zorunlu mali sorumluluk sigortası belgesi aslı veya aslını önceden idareye getirmek suretiyle idarece onaylanmış aslı gibidir onaylı sureti. (İhale üzerinde kaldığı takdirde Sözleşmeden önce ibraz edilmesi zorunludur.)
6-Taşıma yapılacak araç kiralık ise taşıt kira sözleşmesi (noterce onaylanmış olması) (ikili eğitim yapan okullarımızda iki araç yerine bir araç verilmesi yeterlidir. Hem otobüs hem minibüs istenmişse her ikisinin evrakları da istenecek) Kiralama sözleşmesinde güzergâh belirtilecektir. Güzergâh belirtilmeyen veya eksik belirtilen kira sözleşmeleri geçersiz sayılacaktır. Bir araç birden farklı yerde gösterilir ise kiralama sözleşme tarihi eski olan güzergah değerlendirmeye alınacaktır. Araç sahibi ihale giren gerçek veya tüzel kişilik ise teklif verme sırası ilk olan güzergahta değerlendirmeye alınacaktır. Sözleşmeler 2014-2015 eğitim öğretim yılını kapsayacaktır. Kira sözleşmeleri ilah tarihinden eski olanlar değerlendirmeye alınmayacaklardır. (İhale üzerinde kaldığı takdirde Sözleşmeden önce ibraz edilmesi zorunludur.)


7-Sürücülere ait sağlık raporu aslı. (İhale üzerinde kaldığı takdirde Sözleşmeden önce ibraz edilmesi zorunludur.)
8-Bağlı bulunduğu vergi dairesinden alacağı borcu yok belgesi
9-Bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumundan alacağı borcu yok belgesi
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1-ÖĞRENCİ TAŞIMA İŞİ
2-PERSONEL TAŞIMA İŞİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı AFŞİN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- HÜKÜMET KONAĞI- AFŞİN MALMÜDÜRLÜĞÜNE YATIRILACAK OLAN DÖKÜMÜN BEDELİNDEN SONRA adresinden satın alınabilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AFŞİN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  Basın-196www.bik.gov.tr


Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’deKaynak: mehmet dalkilinc Google

Ziyaretçi Yorumları

  • Bu Habere Henüz Yorum Eklenmemiş.
yorum ekle
İsminiz
:
E-Mailiniz
:
Yorumunuz ()
:
Güvenlik kodu
:
46757
Güvenlik kodu giriniz
: